Điều 13 - Thông tư 05/2018/TT-BNN ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kinh phí lập, điều chỉnh quy trình vận hành công trình thủy lợi, cụ thể như sau:

    1. Kinh phí lập, điều chỉnh quy trình vận hành công trình thủy lợi xây dựng mới, nâng cấp được lấy trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình thủy lợi.

    2. Kinh phí lập, điều chỉnh quy trình vận hành công trình thủy lợi đang khai thác, được lấy từ nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi hoặc nguồn vốn khác do chủ sở hữu công trình thủy lợi quyết định.


An error has occurred. Error: CMSView-Img is currently unavailable.